Výuka

Specializujeme se na výuku nových řidičů v oblasti skupin řidičského oprávnění AM, A1, A2, A, B, C, D, E, nabízíme však také kondiční jízdy a další služby.

Podmínky pro udělení řidičského oprávnění stanoví zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někt. zákonů (zákon o silničním provozu). Uchazeč o řidičské oprávnění musí (bez ohledu na patřičnou skupinu) splňovat následující požadavky:

 • musí dosáhnout příslušného věku (viz konkrétní skupina);
 • musí být zdravotně způsobilý (posoudí Váš ošetřující lékař);
 • musí být odborně způsobilý (odbornou způsobilost získáte v autoškole);
 • má na území České republiky trvalý nebo přechodný pobyt;
 • není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel;

a podle konkrétní skupiny řidičského oprávnění musí splnit některé další podmínky.

Školení řidičů profesionálů probíhá v naší počítačové učebně v prostorách autoškoly, zkušební testy frekventanti kurzu vyplňují v kanceláři zkušebních komisařů v Praze na Bohdalci.

Pro přihlášení do kurzů autoškoly je třeba předložit posudek o zdravotní způsobilosti vystavený Vaším ošetřujícím lékařem a vyplnit přihlášku. Můžete též využít naší on-line přihlášky.

Zjednodušený popis skupin řidičského oprávnění:

Skupiny AM, A1, A2 a A

 • do skup. AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1
  1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW, 2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW, 3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
  • k získání je nutné dosáhnout věku 15 let;
 • do skup. A1 jsou zařazeny
  1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3, 2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,
  • k získání je nutné dosáhnout věku 16 let;
 • do skup. A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,
  • k získání je nutné dosáhnout věku 18 let;
 • A opravňuje k řízení:
  1. motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj, 2. tříkolových motorových vozidel s výkonem převyšujícím 15 kW;
  • k získání je nutné dosáhnout věku 24 let nebo 2 roky praxe na A2.

Pro možnost absolvování výcviku uchazečem, který nedosáhl 18 let, je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.

Nezbytným vybavením uchazečů o oprávnění skupiny AM, A1, A2 a A jsou přilba (a ochranné brýle), oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi, rukavice a pevná obuv (v žádném případě sandály či pantofle).

Skupina B

Oprávnění skupiny B opravňuje řidiče k řízení:

 • motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e) odst.1 zákona o provozu na pozemních komunikacích (skupiny AM, A1, A2, A), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg
 • opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou a vozidel zařazených do skupiny B1

Nutné je dosažení věku 18 let, stejně tak mimo jiné v kombinaci se skupinou E.

Při objednávce výcviku pro získání této skupiny řidičského oprávnění zařazujeme i 2 hodiny jízdy po dálnici.

Skupina B s rozšířením 96

Rozšíření skupiny B s harm. kódem 96 opravňuje řidiče k řízení:

 • soupravy složené z motorového vozidla a přívěsu, přičemž maximální povolená hmotnost soupravy může dosahovat až 4250 kg;
 • pro získání doplňujícího rozšíření není nutné absolvovat test odborných znalostí, žadatel je pouze podroben zkoušce z jízdy;
 • v řidičském průkazu bude mít řidič po absolvování uveden harmonizační kód č. 96;
 • rozšíření je možné absolvovat i během výcviku na skupinu B;
 • podmínky vychází ze zákona číslo 361/2000, § 80a  odst. 1 písm. f) a ze zákona číslo 247/2000  § 45a.

 

Skupina C

Oprávnění skupiny C opravňuje k řízení motorových vozidel s výjimkou traktorů a vozidel patřících do skupiny C1 dle zákona, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

Pro získání tohoto oprávnění je nezbytné dosažení věku 21 let – stejně tak i v kombinaci se skupinou E.

Skupina D

Oprávnění skupiny D opravňuje k řízení motorových vozidel s výjimkou vozidel skupiny D1 s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

Pro získání tohoto oprávnění je nezbytné dosažení věku 24 let.

Skupina E

Opravňuje držitele k řízení jízdní soupravy složené z vozidla zařazeného v příslušné skupině a přípojného vozidla. Požadovaný věk je odvislý od skupiny oprávnění druhého vozidla (skupina B nebo C).

Školení řidičů

Nabízíme Vám také školení řidičů profesionálů a řidičů referentů. Můžeme Vám též zprostředkovat EEG a psychologické vyšetření. Bližší informace Vám rádi na vyžádání poskytneme. Pozor – změna v oblasti průkazů profesní způsobilosti řidiče

Dne 1.8.2011 nabyl účinnosti zákon č. 133/2011 Sb., čímž došlo v oblasti získání průkazů profesní způsobilosti řidiče k následujícím změnám:

§ 48 dotčeného zákona: (4) Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin; rozsah ročního kurzu podle odstavce 2 se neuplatní. (5) Ustanovení odstavce 4 platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropské unie 6b), avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008.

Naše autoškola v návaznosti na tuto změnu nabízí klientům nový kurz v délce trvání 35 hodin (v praxi 5×7 hodin) za cenu 5 800,- Kč.

Pro bližší informace nás neváhejte elektronicky či telefonicky kontaktovat.

Informativní kurz pro řidiče

Všem řidičům nabízíme 2 hodinový informativní kurz, na kterém vás seznámíme s aktuálními změnami silničního zákona a souvisejících vyhlášek (nové předpisy, dopravní značky, povinná výbava).

– cena 200 Kč za osobu

– v jednom kurzu max 10 osob

– termíny: PO + ST – v 9 nebo ve 14 hodin, ÚT + ČT – ve 13 nebo 16 hodin, PÁ – v 9 hodin (víkendy dle dohody)

 

Dále také nabízíme možnost získání strojnického průkazu na stavební stroje. Pokud Vás nabídka zaujala, kontaktujte nás.